Regulamin sklepu – Dietetyk Kraków | Poradnia Zdrowe Kalorie | Trwałe efekty

Regulamin sklepu

§1
Definicje

 1. Sprzedawca – Weronika Ornacka-Draba prowadząca działalność gospodarczą Poradnia dietetyczna „Zdrowe Kalorie”, dalej zwana Poradnia Zdrowe Kalorie, z siedzibą w Miękinia 315, 32-065 Krzeszowice; adres e-mail: sklep@poradniazdrowekalorie.pl, NIP: 5130186922, REGON 363059199.
 2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Sprzedawcą a Użytkownikiem w transakcjach sprzedaży Produktów. Serwis działa pod adresem https://poradniazdrowekalorie.pl/sklep/
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia. W wypadku nieukończenia przez użytkownika 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 5. Produkt – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu – m.in. pliki w formacie doc, pdf, xls, eBooki, pliki w formacie mp3, avi. Produkt przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Produktu.
 6. Współpraca indywidualna – usługa świadczona przez dietetyka (Sprzedawce) za pośrednictwem internetu. W jej skład może wchodzić konsultacja dietetyczna, rozpisanie indywidualnego jadłospisu lub przepisów oraz przygotowania materiałów edukacyjnych.
 7. Reklamacja – zgłoszenie Sprzedawcy przez Użytkownika wady Produktu.
 8. Proces Reklamacyjny – ciąg czynności Użytkownika i Sprzedawcy mający na celu rozpatrzenie Reklamacji dokonanej przez Użytkownika, a w przypadku jej uwzględnienia, także usunięcie wady Produktu.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 2. Sprzedawca ma prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podawania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.
 3. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej).
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

§3
Korzystanie z Serwisu i Składanie i realizacja zamówień

I Zasady korzystania z Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów w postaci plików komputerowych zawierających pliki pdf, nagrania wideo, lub inne pliki.
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu na konto Sprzedawcy należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane w Serwisie i w czasie składania zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę oznacz, że umowę uznaje się za niezawartą.
 4. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.
 5. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 6. Po zawarciu umowy, Sprzedawca wyśle do Użytkownika wiadomość e-mail (na adres podany w formularzu zamówienia), stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy, a w chwili zaksięgowania płatności email zawierający link do pobrania zakupionego Produktu.
 7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Serwisu.
 9. O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
 10. Dokonując zakupu Produktu (kliknięcie ikony ,,dodaj do koszyka” oraz potwierdzeniu zamówienia w zakładce ,,zamówienie”), Użytkownik wyraża zgodę na płatność związaną z tym Produktem.
 11. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku wymagane jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

II Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dotyczy to również jadłospisów indywidualnych i materiałów edukacyjnych przekazywanych podczas współpracy indywidualnej.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

III Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje proszę kierować drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@poradniazdrowekalorie.pl
 2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy się nie uruchamia lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 14 dni od zakupu wystąpić do Sprzedawcy z reklamacją.
 3. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: sklep@poradniazdrowekalorie.pl
 4. Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik traci przedmiotowe prawo.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki mają być zwrócone środki.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą. Użytkownik traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedawca zwraca uiszczoną kwotę. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwrot płatności nastąpi taką samą drogą jaka została wykorzystana przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba, że Użytkownik wyraźnie wskaże inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.
 9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail.
 10. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych.
 11. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedawcę, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

IV Faktury

 1. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura. Użytkownik zobowiązany jest do podania drogą mailową pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury.
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF.
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.
 4. Sprzedawca zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 5. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Sprzedawcę usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.

§4
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu obsługi realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Serwisu umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://poradniazdrowekalorie.pl/polityka-prywatnosci-2/

 

§5
Współpraca indywidualna

 1. Konsultacje dietetyczne odbywają się online za pomocą wybranego komunikatora internetowego.
 2. Jadłospis, przepisy rozszerzające jadłospis oraz wszelkie materiały edukacyjne, wysyłane są mailowo. Maksymalny czas oczekiwania na jadłospis, przepisy oraz materiały wynosi do 7-10 dni roboczych (bez sobót, niedziel, świąt) – począwszy od następnego dnia roboczego po pierwszej konsultacji. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zleceń w danym czasie lub zdarzeń losowych.
 3. Reklamacje (obejmujące zmiany w posiłkach po wysłaniu jadłospisu/nowych przepisów) dotyczą jedynie sytuacji, kiedy omyłkowo pojawią się w nich produkty, które na konsultacji zostały zaznaczone jako niejadane. Modyfikacje jadłospisu i przepisów mogą zostać wprowadzone po uiszczeniu opłaty (ustalana indywidualnie).
 4. W czasie trwania dietoterapii jest możliwość mailowego kontaktu z dietetykiem (Sprzedawcą) w dni robocze w godzinach między 8-16. Jadłospis i inne materiały wysyłane są w dni robocze w godzinach między 8-16.
 5. Pytania i wszelkie dokumenty należy kierować na maila (bezpieczne przekazywanie danych osobowych) – korespondencja nie jest zalecana na mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) czy na Skype. Nie należy również wysyłać wrażliwych danych czy zdjęć dokumentów za pośrednictwem smsów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za tak przekazane dane.
 6. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za częściowo zrealizowany pakiet współpracy indywidualnej (przez realizacje rozumie się odbycie konsultacji lub odwołanie jej na krócej niż 24h przed i/lub otrzymanie jadłospisu, przepisów oraz innych materiałów edukacyjnych). Zwrot może zostać zrealizowany tylko w przypadku, kiedy współpraca indywidualna nie rozpoczęła się (nie doszło do konsultacji dietetycznej lub konsultacja została odwołana na 24h przed i/lub Sprzedawca nie rozpoczął realizacji indywidualnego jadłospisu, przepisów lub innych materiałów).
 7. Ważność pakietów – konsultacje należy wykorzystać w określonym okresie. Licząc od momentu otrzymania informacji o gotowym jadłospisie: 4, 8 i 12 tygodni w zależności od długości pakietu (odpowiednio 1-, 2- i 3-miesięczna opieka).
 8. Odwoływanie i przekładanie konsultacji – zbyt częste przekładanie konsultacji zmniejsza efektywność dietoterapii, ze względu na spadek motywacji wraz z upływem czasu między wizytami. Dodatkowo działa to dezorganizująco na pracę poradni. Konsultacje należy odwoływać/przekładać z wyprzedzeniem 2-3 dni. Minimalny czas na odwołanie konsultacji wynosi 24 godziny. Częstotliwość przekładania konsultacji jest ograniczona, dlatego należy decydować się na to w sytuacjach wyjątkowych (np. choroba). Możliwe jest przełożenie konsultacji 1 raz w ramach danego pakietu (1-, 2- lub 3-miesięcznego) lub maksymalnie co drugą konsultację w przypadku pojedynczych konsultacji bez pakietu.W przypadku odwołania terminu na mniej niż 24 godziny przed konsultacją lub przekładaniu konsultacji 2 razy pod rząd:
 • Można odbyć tę konsultację telefonicznie w ustalonym pierwotnie terminie (ten sam dzień i godzina).
 • Jeśli użytkownik nie ma możliwości odbycia konsultacji telefonicznie, to można wyznaczyć nowy termin (do 4 tygodni od nieodbytej wizyty) pod warunkiem dopłaty (ustalana indywidualnie). Nieodwołanie lub przełożenie nowego terminu spowoduje przepadnięcie opłaconej konsultacji.

§6
Postanowienia końcowe

I Zmiany regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

II Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Sprzedawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Sprzedawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Sprzedawcy.

Skontaktuj się z dietetykiem!